Poradnie NFZ

Informacje organizacyjne

 • poradnia lekarza rodzinnego
 • poradnia/gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej

REJESTRACJA POZ od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800
tel. +48 (32) 223-12-34, +48 (32) 316-00-70

PORADY LEKARSKIE POZ  I GABINET ZABIEGOWY
w tygodniu od 18.00 do 08.00 oraz w soboty, niedziele i święta zapewnia:                                  

 •  dla osób dorosłych świadczenia będą realizowane przez Mysłowickie Centrum Zdrowia      Sp. z o.o. przy ul. Mikołowskiej 1 w Mysłowicach (Szpital nr 1),       
 • dla dzieci świadczenia będą realizowane  w SP ZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach                 Numery telefonów do szpitali:
  Szpital nr 1: +48 32 317 44 00
  Szpital nr 2 Centrala: +48 723 183 348  

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

REJESTRACJA, INFORMACJA, USTALANIE TERMINU WIZYTY

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00
tel. +48 (32) 223-12-34, +48 (32) 316-00-70

 1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
 2. Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerem telefonu: 32 223 12 34 lub 32 316 00 70 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
 3. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 4. Pracownik odpowiedzialny za rejestrację pacjenta po wstępnym rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej, informuje pacjenta na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada oraz podaje datę i godzinę teleporady.
 5. W ustalonym terminie osoba udzielająca świadczeń w ramach teleporady kontaktuje się z pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.
 6. Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się (telefonicznego lub osobistego) pacjenta do Poradni lub w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym.
 7. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji np. numer PESEL, data urodzenia.
 8. Personel Poradni w celu wykonania porady telefonicznej zobowiązany jest do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W sytuacji braku kontaktu teleporada jest anulowana, a pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń, systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, niezwłocznie ustalany jest nowy termin teleporady.
 10. Podczas teleporady osoba jej udzielająca zbiera wywiad, w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną, dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca do aktualnego problemu zdrowotnego, w razie potrzeby wystawia e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zleceniena wyroby medyczne, a także wystawia dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w Poradni (m.in. skierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne). Pacjent informowany jest ponadto o sposobie realizacji wyżej wymienionych e-dokumentów oraz możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
 11. W przypadku, gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczność wizyty w Placówce- okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 12. Świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady odnotowywane są w dokumentacji medycznej.
 13. Teleporady przeprowadzone są w warunkach gwarantujących poufność oraz zapewniających brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności.
 14. W sytuacji dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/ dokumentów należy zeskanować ww. informacje/ dokumenty, następnie w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem zaleca się spakowanie pliku programem pakującym i zabezpieczenie hasłem. Po spakowaniu pliku i przesłaniu go na adres poczty elektronicznej „Mini- Kliniki” ; miniklinika.sekretariat@wp.pl należy przekazać hasło dostępu do pliku dzwoniąc pod numer Rejestracji.
 15. Pacjent w przypadku niezastosowania się do ww. wymogu szyfrowania pliku i zabezpieczenia go hasłem oświadcza, że jest świadomy, iż przesłanie ww. informacji/ dokumentów drogą elektroniczną bez zabezpieczenia wiążę się z ryzkiem ich ujawnienia osobom nieuprawnionym.
 16. Świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane są:

 
– w przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,

– z wyłączeniem sytuacji, gdy lekarz, pielęgniarka, położna może bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,

– podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,

– w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

– w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

– w przypadku dzieci do 6. roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.                                                                                                   

 1. Zdalna porada odbywa się nadal w przypadku, gdy u pacjenta zachodzi podejrzenie, że jest on zakażony wirusem SARS-CoV-2.
 2. Wizyty osobiste realizowane są z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie. Przed wejściem do Poradni pacjent dezynfekuje ręce, wypełnia ankietę epidemiologiczną. Osoby wchodzące do Poradni zobowiązane są do stosowania osłon nosa i ust.
 3. Niniejszy standard organizacyjny teleporady dostępny jest dla pacjentów w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej Placówki. Informacja o warunkach udzielania teleporad jest również przekazywana na żądanie pacjenta telefonicznie.

 

Ogólne zasady rejestracji:

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.
 2. Pacjent może zarejestrować się:
 • osobiście,
 • telefonicznie pod numerem telefonu (32) 223 -12 -34 lub (32) 316- 00 -70,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej.
 1. Telefoniczna rejestracja odbywa się przez podanie imienia i nazwiska pacjenta, numeru pesel pacjenta lub daty jego urodzenia, bądź innych danych umożliwiających prawidłowe zapisanie pacjenta na wizytę.
 2. W Rejestracji możliwe jest nie tylko zapisanie się na wizytę do lekarza, ale również uzyskanie informacji na temat:
 • świadczeń realizowanych w poradni,
 • organizacji pracy poradni,
 • zasad rejestracji do poszczególnych lekarzy,
 • wolnych terminów do poszczególnych poradni,
 • miejsca wykonywania zleceń i skierowań wydanych przez lekarzy poradni,
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej,
 • możliwości wypisywania recept w przypadku kontynuacji leczenia.

Wymagane dokumenty:

 1. dokument tożsamości,
 2. stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Ustalanie terminu wizyty:

 1. Pacjenci są rejestrowani w dniu zgłoszenia.
 2. Pacjentowi wyznaczany jest pierwszy wolny termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
 3. Przy rejestracji uwzględnia się stan zdrowia pacjenta.

Pacjenci z pilną potrzebą są informowani o konieczności kontaktu bezpośredniego z lekarzem, który ocenia stan zdrowia pacjenta i decyduje o terminie wizyty.

 •  Pacjent pilny jest rejestrowany telefonicznie lub osobiście w dniu zgłoszenia bez możliwości dokonania wyboru lekarza.
 • W przypadku braku wolnych terminów w dniu bieżącym, pacjenci którzy zgłaszają się z  niepokojącymi dolegliwościami (np. gorączka pow. 38,0 st. C,  miernie nasilona ale uciążliwe dolegliwości bólowe, kaszel, duszność, wymioty) lub z innego powodu,   którego rozwiązanie jest bezzwłocznie konieczne (np. potrzeba pilnego skierowania, zaświadczenia, recepty itp.), są  przekierowywani do gabinetu zabiegowego, gdzie pielęgniarka potwierdza zasadność porady w dniu bieżącym i ewentualnie ustala dodatkowy termin przyjęcia tego samego dnia z lekarzem.
 • Pacjenci, którzy nie mogą czekać na poradę w kolejnym dniu, a których stan nie jest nagły, powinni skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej po godzinie 18.00 (miejsca, z których można skorzystać znajdują się na tablicy ogłoszeń skierowanych do pacjentów w Mini-Klinice).

Ważne informacje:

 1. Termin wizyty kontrolnej jest ustalany podczas bieżącej wizyty u lekarza, co pozwala na zachowanie ciągłości opieki medycznej.
 2. Rejestracja na wizyty profilaktyczne (szczepienia, bilanse) jest koordynowana przez pielęgniarkę, która umawia pacjentów na wyznaczone dni i godziny z zachowaniem rozdziału czasowego, pomiędzy pacjentami chorymi i zdrowymi. Pracownik rejestracji informuje pacjenta w jakich godzinach pielęgniarka koordynująca będzie się kontaktowała z pacjentem w celu ustalenia terminu wizyty profilaktycznej lub w jakich godzinach pacjent może ustalić termin osobiście.
 3. Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie pilnym. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie pilnym podejmuje lekarz.
 4. W przypadku wystąpienia schorzenia przewlekłego, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
 5. Jeśli stan pacjenta jest stabilny, a lekarz nie ma już w dniu zgłoszenia wolnych miejsc to po uzgodnieniu z pacjentem zostanie mu wskazany pierwszy wolny termin wizyty u lekarza.
 6. Rejestracja na wizyty domowe jest ustalana przez lekarza po konsultacji telefonicznej z pacjentem. Pracownik rejestracji przekazuje informacje o wizycie domowej lekarzowi bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia według harmonogramu przyjęć danego lekarza. Wizyty realizowane są w tym samym dniu, chyba że w oparciu o stan zdrowia pacjenta lekarz zadecyduje inaczej. Wizyty domowe wykonywane są w uzasadnionych medycznie przypadkach wyłącznie u osób, które w opinii lekarza nie mogą dotrzeć do poradni.
 7. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

Wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia:

1.Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.

2. Lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej – wydruk, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), mogą być przekazane:

 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia, a w przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej – wydruku,
 • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej – wydruk mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

4. Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

5. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

W Zespole Gabinetów Specjalistycznych „ Mini-Klinika” znajdują się następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Podjazd umożliwiający osobom na wózkach wjazd do budynku
 • Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Gabinety lekarskie, zabiegowe ,poczekalnie, toalety dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, znajdują się na parterze budynku.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnych stronach NFZ

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/ulatwienia-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

https://pacjent.gov.pl/uprawnienia-szczegolne

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Zespołu Gabinetów Specjalistycznych   „Mini-Klinika”

 1. Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Gabinetów Specjalistycznych „MINI-KLINIKA” Narcyz Wojtowicz, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@wp.pl lub telefonicznie pod numer: 32 223 1234 Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: miniklinika.sekretariat@wp.pl lub telefonicznie pod numer: 32 223 1234
 1. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa : Ustawa z dnia 6 listopada 2008r.  o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa .
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 1. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Umawianie wizyt

Poniedziałek – Piątek – 1000-1800
tel. +48 (32) 223-12-34, (32) 316-00-70

Lek. med. Anida Grosicka

Specjalista reumatolog

REJESTRACJA, INFORMACJA, USTALANIE TERMINU WIZYTY

Poniedziałek – Piątek – 1000-1800
tel. +48 (32) 223-12-34, (32) 316-00-70

lek. med. Jacek Gancarczyk

Specjalista Chirurgii ogólnej

Dr n. med. Zbigniew Smyła

Specjalista Chirurgii ogólnej

REJESTRACJA, INFORMACJA, USTALANIE TERMINU WIZYTY

Poniedziałek – Piątek – 1000-1800
tel. +48 (32) 223-12-34, (32) 316-00-70

Lek. med. Piotr Grzelec

Specjalista Chirurgii ogólnej

Poniedziałek – Piątek – 1000-1800

tel. +48 (32) 223-12-34, (32) 316-00-70

 

Lek. med. Małgorzata Sroczyńska-Hawlena

Specjalista Okulista

Poniedziałek – Piątek – 1000-1800
tel. +48 (32) 223-12-34, (32) 316-00-70

GODZINY PRZYJĘĆ

 
Poniedziałek
Wtorek915 – 1300
Środa800 – 1200
Czwartek1300-1700
Piątek800 – 1000

lek. med. Karolina Piekoszewska

Specjalista Ginekolog

lek. med. Piotr Noszczyk

Specjalista Ginekolog

lek. Lucyna Gronowska - Guca